فضای چمدانت رو بفروش و پول خوبی دربیار!

احترام هر مشتری در حد یک پادشاه ست
1

مشخصات سفر، فضای خالی چمدان و قیمت وزن هرکیلو فضا را وارد کن

2

با کالا و بار فرستنده ها تماس بگیر یا اونها با شما تماس میگیرن، جزئیات رو مشخص، توافق و تایید کن مثل تاریخ، محل تحویل و غیره.

3

همزمان که کالا و بار رو طبق توافق تحویل میدی، پول رو در حساب امنت از طرف توافقت درخواست کن که به حسابت واریز بشه

لطفا به خاطر داشته باشید، 8% از مبلغ قرار داد شما بابت ارائه خدمات این وبسایت کسر میشود

Watch This Video